NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / 30 juli 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (de non-usus bepaling)

Ad D. Non-usus*

De bedoeling van een overeenkomst tussen exploitant en maker is dat de exploitant het werk van de maker bij een bepaald publiek onder de aandacht brengt. Als de exploitant zich weinig tot geen inspanning laat zien voor die opdracht, dan heeft de maker er geen belang bij om de overeenkomst door te laten lopen.

Op basis van de nieuwe wet zal de maker een overeenkomst kunnen ontbinden als de exploitant een auteursrechtelijk werk niet of onvoldoende exploiteert. Een gebrek aan inspanning kan een exploitant dus duur komen te staan. 

Wat kan de exploitant?

Op grond van deze non-usus bepaling heeft de maker de mogelijkheid om de overeenkomst met een stilzittende exploitant te beëindigen. Deze bepaling is dus een stok achter de deur voor de maker.  

De maker heeft de mogelijkheid om de overeenkomst óf geheel óf gedeeltelijk te ontbinden. Het gevolg van een gedeeltelijke ontbinding is bijvoorbeeld het verminderen van het aantal exploitatievormen, of het beperken van het aantal werken welke exploitant kan exploiteren.

Wat moet de maker?

Het stopzetten van de overeenkomst is pas mogelijk  als de maker de exploitant een redelijke termijn heeft gesteld om de contractuele (inspannings)verplichting alsnog na te komen. De exploitant heeft dus de kans om de beëindiging te verhinderen. 

Wat als de overeenkomst eindigt?

Als de exploitant ondanks die waarschuwing weigert zich in te spannen, dan zal de beëindiging alsnog plaatsvinden. De overeenkomst eindigt, en partijen zijn verplicht tot ongedaanmaking daarvan. Die ongedaanmaking betekent voor de exploitant dat hij of zij verplicht is om het auteursrecht terug te leveren aan de maker.

Wat moet een derde-exploitant?

De maker heeft ook het recht om het auteursrecht terug te vorderen van derde aan wie de exploitant zijn/haar exploitatiebevoegdheden heeft overgedragen. Als de stilzittende derde dit weigert, dan heeft de maker op grond van de nieuwe wet het recht om de rechter te verzoeken die derde een dwangsom op te leggen. De derde verbeurt die dwangsom totdat hij of zij de auteursrechten teruglevert.

Conclusie

De nieuwe wet prikkelt de exploitant om zich actief op te stellen. Uit de non-usus bepaling die hierboven is uiteengezet volgt dat de exploitaint de beëindiging van de overeenkomst kan voorkomen door:

  • zich actief bezig te houden met de exploitatie van auteursrechtelijke werken op alle afgesproken wijzen;

  • in zijn of haar achterhoofd te houden dat een beroep op ontbinding slechts mogelijk nadat de maker hem of haar een aanmaning heeft verzonden.

* Zie het weblog van 10 juli 2015 voor de introductie van deze reeks weblogs.