NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / 5 augustus 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (onredelijk bezwarende bepalingen)

Ad E. De contractuele bedingen die als onredelijk bezwarend zijn aangemerkt

In de nieuwe wet (artikel 25f Aw) is bepaald dat bepaalde bepalingen in overeenkomsten onredelijk bezwarend zijn, namelijk:

  • Lid 1: een bepaling waarin een onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken is vastgelegd;
  • Lid 2: een bepaling wat gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend is;
  • Lid 3: een bepaling waarin slechts een mogelijkheid tot opzegging voor de exploitant is opgenomen.

Als één van de bovenstaande bepalingen is opgenomen in een overeenkomst, dan heeft de maker het recht om die bepaling te vernietigen. Het is als exploitant dus belangrijk dat de bepalingen zorgvuldig zijn geformuleerd.

In de Memore van Toelichting zijn een aantal voorbeelden uiteengezet die (waarschinlijk) onder de definitie in lid 2 vallen:

1)      Het eerste voorbeeld is een bepaling waarbij royalties worden gebaseerd op brutobedragen waarop onbeperkt aftrekposten, zoals promotiekosten en dergelijke, in mindering kunnen worden gebracht met als gevolg dat er netto niets aan de maker wordt uitgekeerd;

2)      Het tweede voorbeeld is er een die bij platenmaatschappijen voorkomt, namelijk een bepaling die de maker verplicht zich aan te sluiten bij een bepaalde aan de exploitant gelieerde muziekuitgever;

3)      Het derde voorbeeld is de zogenoemde kickbackregeling op grond waarvan een maker verplicht is een deel van zijn vergoeding ontvangen van een collectieve beheersorganisatie terug te betalen aan de opdrachtgever. Hiermee wordt het systeem van collectief beheer omzeilt terwijl het doel van het versterken van de positie van de maker in onderhandelingen over auteursrechtvergoeding ondergraven.

Het bovenstaande opsomming is niet van toepassing op alle overeenkomsten. Uit het nieuwe artikel 25b Aw volgt dat de bepalingen slechts van toepassing  zijn op een overeenkomst waarbij de maker het auteursrecht geheel of gedeeltelijk overdraagt,of waarbij een exclusieve licentie is gesloten. Het bovenstaande geldt dus niet voor niet-exclusieve licentieovereenkomsten.

Conclusie

Een exploitant beperkt het risico op vernietinging van bepalingen in een overeenkomst door:

  • zich te laten adviseren over de formulering van bepalingen in overeenkomsten;
  • overeenkomsten te (laten) controleren op onredelijk bezwarende bepalingen.

* Zie het weblog van 10 juli 2015 voor de introductie van deze reeks weblogs.